اعضاء هيات مديره سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران
هيات مديره
صادق نجفي
معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان
تلفن : 021-88770871 | نمابر : 021-88770870
najafi@isipo.ir
فرشاد مقيمي
عضو موظف هيات مديره
تلفن : 021-88770918 | نمابر : 021-88770920
moghimi@isipo.ir
غفار اسماعيلي
عضو موظف هيات مديره
تلفن : 021-88770883 | نمابر : -
esmaeili@isipo.ir
علي تركاشوند
عضو موظف هيات مديره
تلفن : - | نمابر : -
torkashvand@isipo.ir