اعضاء هيات مديره سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران
هيات مديره
محسن صالحي نيا
معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
تلفن : 3-88770871 | نمابر : 88770870
salehinia@isipo.ir
عزيزاله قرباني
عضو موظف هيأت مديره
تلفن : 88770773 | نمابر : 88770582
ghorbani@isipo.ir