اعضاء هيات مديره سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران
هيات مديره
محسن صالحي نيا
معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان
تلفن : 021-88770871 | نمابر : 021-88770870
salehinia@isipo.ir